ข้อมูลการได้งานทำของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาฟิสิกส์

Dao

นางสาวสุวภัทร  บุญผาสุข

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 7 

สถานะปัจจุบัน : นักวิชาการสาขาวิชาฟิสิกส์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สาขาวิชาเคมี

jy

นางสาววศินี แซ่ตัน

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8

สถานะปัจจุบัน : นักวิชาการสาขาวิชาเคมี

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

jeab

นางสาวเพ็ญนภา ผิวเงิน

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8

สถานะปัจจุบัน : นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ยูนีซัน จำกัด

Sai

นางสาวชนินาถ เผือกละม้าย

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 9

สถานะปัจจุบัน : ครู (อัตราจ้าง) โรงเรียนบ้านปากปรน

nanat

นางสาว ณัฐวิภา ผกาศรี

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8

สถานะปัจจุบัน :

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

best

นายวรากร คงมณี

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 9

สถานะปัจจุบัน : นักวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

goi

นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8 

สถานะปัจจุบัน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

mew

นายธนากร นานอน

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8 

สถานะปัจจุบัน : ครู (อัตราจ้าง) โครงการ SMTP

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

may

นางสาววรัณยา แสงแก้วสุข

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8

สถานะปัจจุบัน : ครู (อัตราจ้าง) โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

Ae

นางสาววรรษิษฐา โกมนตรี

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์รุ่นที่ 8 

สถานะปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ กลุ่มติดตาม

และประเมินผล (ศปบ.จชต.)