พนักงานธุรการ

นางสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี
พนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2005, 0-7567-2006
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2005, 2006
E - mail pputtach@wu.ac.th