รศ.ดร.ปานจิต มุสิก

หัวหน้าสาขาวิชาครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ผศ.ถนอม เลขาพันธ์

อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

รศ.ดร.บัณฑิตย์ อันยงค์

อาจารย์ (คณิตศาสตร์)

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิราพัชร น้ำแก้ว

อาจารย์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ผศ.ดร.อุทัย คูหาพงศ์

อาจารย์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

อาจารย์ พรทิพย์ เกิดถาวร

อาจารย์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)

นางสาวพัชรา พยัคฆา

อาจารย์ (ชีววิทยา)

อาจารย์พาอีหม๊ะ เจะสา

อาจารย์ (ชีววิทยา)

อาจารย์ อรรถพร บัวชื่น

อาจารย์ (ชีววิทยา)

ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา