สโมสรนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายธีรภัทร สังข์ทอง

ประธาน

นายพิพัฒน์ คลองดี

รองประธาน

นางสาวศุภวรรณ ศิลปวิสุทธิ์

เลขานุการ

นางสาวอรนันท์ เชื้อชาติ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวกัญญาลักษณ์ ไชยมหา

ประชาสัมพันธ์

นางสาวชลธิชา คงทอง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางสาวศดานันท์ ศรีเทพ

เหรัญญิก

นางสาวธมลวรรณ มีพันธุ์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายทรงปราชญ์ เดชรัตนวิไชย

พัสดุ

นางสาวภัทรวดี ไกรพา

นายทะเบียน

นางสาวชนกนันท์ ศิริสุข

ถ่ายภาพ

นางสาวศุภิสรา ผาสุข

ออกแบบ

นายสุภชัย นุ่นสุวรรณ

งานวินัยนักศึกษา

นางสาวกัญญาพัชร สุขย้อย

ผู้ช่วยงานวินัยนักศึกษา

นายพิพัฒน์ คลองดี

นันทนาการและพัฒนาบุคลิกภาพ

นางสาวภัทราภรณ์ แซ่ลิ้ม

ผู้ช่วยนันทนาการและพัฒนาบุคลิกภาพ

นายปคุณา ปานโบว์

โสตทัศนูปกรณ์

นางสาววาสนา คงดี

ผู้ช่วยโสตทัศนูปกรณ์

นางสาวอาทิตยา ยิ้มวิจิตรกุล

นักศึกษาสัมพันธ์นักศึกษา

นางสาวฟ้าใส ไทยอ่อน

สถานที่