Home / ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภภทโครงการพิเศษต่าง ๆ ภายใต้การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์รับนักเรียน โครงการละ 2 คน ดังนี้

 1. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)
  คุณสมบัติเฉพาะ
  ต้องมีการผลเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4 ภาคเรียนขึ่นไป ไม่น้อยกว่า 3.50 และต้องอยู่ในลำดับที่ 1-5 ของแผนการเรียนนั้น ๆ ของแต่ละโรงเรียน
 2. โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ที่ครอบครัวมีรายได้น้อยกว่า 200,000 บาท/ปี หรือขาดบุพการี โดยอยู่ในความอุปการะของบุคคลอื่น
  เป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีประสบการณ์ในประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook Comments