หลักสูตรวิทยาศาสตร์

ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21 (จำนวนรับ 5 คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 5 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.25
 3. ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเกทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว 

โครงการทุนคนล่ะครึ่ง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%) (จำนวนรับ 5 คน)

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยำศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 5. หลักสูตรวิทยาศาสตร์: เป็นผู้มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์)

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ประเภทโครงการทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา

โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสำหรับศตวรรตที่ 21 (จำนวนรับ 5 คน) 

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร

 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาหรือศึกษาอยู่ในโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า 5 ภาคเรียนขึ้นไปไม่น้อยกว่า 3.00
 3. ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และกลุ่มคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต และมีแฟ้มผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเกทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว
โครงการทุนคนละครึ่ง (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%) (จำนวนรับ 5 คน)
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
 
 1. ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ของโรงเรียนซึ่งตั้งอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
 2. ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 ภาคเรียนขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. ผู้สมัครจะต้องเรียนอยู่ในแผนการเรียนที่หลักสูตรกำหนด โดยต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มวิทยำศาสตร์ กลุ่มคณิตศาสตร์ ตามที่หลักสูตรกำหนด และมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบการสมัคร
 4. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนประเภทยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาจากทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่แล้ว
 5.  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล: เป็นผู้มีความสนใจหรือมีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางด้านทะเลหรือสิ่งแวดล้อม