ข้อมูลผลงานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาเคมี

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Structural and Functional Engineering of Spin Crossover MaterialsDavid J. HardingPhimphaka Harding2,500,000833,333TRF
July 2018-June 2021

 

รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง

ทุนศูนย์ความเป็นเลิศ

ลำดับชื่อศูนย์ความเป็นเลิศหัวหน้าศูนย์ฯจำนวนเงินทั้งหมด
1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยีรศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง419,951
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Conductance Switching Across Fe(III) Spin Crossover Complexes in Large Area Molecular Junctions: Toward Room Temperature Electronic DevicesPhimphaka Harding* (75) David Harding (25)David Harding (25)2,083,000694,333.00งบประมาณ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 Frontier Research Seed Fund (ข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย)16 June 2020-15June 2021
2Spin crossover junctions for scalable molecular spintronicsรศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (75%)รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง (25%)2,500,000833,333.33ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
 ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับทุนที่จำเป็นต้องร่วมทุน (ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่) (สกว.เมธีวิจัย/วช.)
ทุน 3 ปี
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1​The use of fruit extract of Melastoma malabathricum L. for tie dye (การใช้ประโยชน์จากสารสกัดผลของโคงเคลงสำหรับผ้ามัดย้อม)Montra Chairat (70%)Phichet Jitjankarn (30%)205,145205,145โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 )

 

ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การศึกษาสารออกฤทธิ์จากรากต้นมะพูด
ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
 157,200157,200โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ต.ค.2562- 30 ก.ย.2563)
2โครงการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณสาระสำคัญและฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อประเมินศักยภาพของขิงเขาหลวงและขิงรับประทาน
ผศ.ดร.วรพงศ์ ภู่พงศ์
 243,000243,000โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ต.ค.2562- 30 ก.ย.2563)

 

ผศ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Binding-free cobalt-based heterogeneous on porous carbon membrane as an efficient bifunctional electrocatalyst for full water splitting
Sujittra Poorahong (100%)
 600,000300,000TRF
March 2018-Fabruary 2020

 

อาจารย์ ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Discovery of Natural Products for Type 2 Diabetes MellitusRawiwan Charoensab (25%),Cholpisut Tantapakul (20%), Surat Laphookhieo* (30%), Kwanruthai Tadpetch (10%), Nijsiri Ruangrungsi (5%), Wisanu Maneerat (10%)5,000,000333,333TRF-NSFC
3 ปี (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2565)

 

อาจารย์ ดร.ปิลันธน์ แสนสุข
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1อนุภาคนาโนทอง: การสังเคราะห์เชิงสะอาด การตรวจสอบเอกลักษณ์ และการกำจัดสีย้อมที่เป็นพิษอ.ดร.ปิลันธน์ แสนสุข (50%)ผศ.ดร.ภารวี รัตนกิจ (50%)มวล.85,00085,000
12 เดือน (16 ธันวาคม 2562-15 ธันวาคม 2563)
อาจารย์ ดร.ชมพูนุท นันทเมธี
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1Investigation of adsorptive removal of Indigo carmine from wastewater using mixed-ligand Zirconium-based MOF
อ.ดร.ชมพูนุช นันทเมธี (100%)
 มวล.50,00050,000
12 เดือน (16 ธันวาคม 2562-15 ธันวาคม 2563)
อาจารย์ ดร.กชพรรณ กาญจนะ
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1Electrochemical performances of biomass – derived activated carbon as a supercapacitor electrode materialอ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ (80%)รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง (20%)มวล.100,000100,000
1 ปี (6 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2564)
อาจารย์ ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1แท่งแม่เหล็กดูดซับดัมเบลครัยโอเจลคอมโพสิทวัสดุรูพรุนโครงข่ายโลหะอินทรีย์เคลือบพอลิเอธีนไดออกซีไธโอฟีนสำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารต้านอนุมูลอิสระในอาหารอ.ดร.ปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ (90%)ผศ..ดร.สุจิตรา ภู่ระหษ์ (10%)มวล.100,000100,000
(12 เดือน) 22 มิถุนายน 2563-21 มิถุนายน 2564