ข้อมูลผลงานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Number Theory and Graph Theory in the Post-Quantum Age
ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร (100)
 1,180,000393,333ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับทุนที่จำเป็นต้องร่วมทุน (ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่) (สกว.เมธีวิจัย/วช.)
ทุน 3 ปี

 

ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Finite rigid subgraphs in pants graphs of positive genus surfaces
ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
 250,00036,000โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 มีนาคม 2562-29 กุมภาพันธ์ 2563

 

อาจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1Pulsating Fibonacci sequenceอ.ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุลผศ.ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์มวล.82,00082,000
(12 เดือน) 22 มิถุนายน 2563-21 มิถุนายน 2564

 

อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การคำนวณหาฟังก์ชันขอบเขตเวลาที่เหมาะสมในการใช้สิทธิ์อเมริกันออปชันบนสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้แบบจำลองสโตแคสติกของผลตอบแทนความสะดวกและปัจจัยด้านฤดูกาลอ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณมวล.100,000100,000
(12 เดือน) 22 มิถุนายน 2563-21 มิถุนายน 2564

 

ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายทันทีและอัตราผลตอบแทนความสะดวกของทองคำในประเทศไทยภายใต้แบบจำลองสโทแคสติกอ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์ (50)รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (50)250,000111,000โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
1 มี.ค. 2562-29 ก.พ. 2563

 

อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การวิเคราะห์ความผันผวนของผลตอบแทนความสะดวกในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้แบบจำลองสโตแคสติกโดยใช้ผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเวียนเกิดอ.ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม (50%)รศ.ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ (50%)มวล.45,00045,000
12 เดือน (16 ธันวาคม 2562-15 ธันวาคม 2563)