ข้อมูลผลงานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา

รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์จากพืชในสกุลขมิ้น (Curcuma) วงศ์ขิงข่า (Zingiberaceae) ในพื้นที่ภาคใต้
รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน (100)
 185,760185,760โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 )

 

รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1โครงการการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำสำหรับการทำมังคุดนอกฤดูกาลรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีรศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี500,000500,000วช
1 มีค 63-30 กย 63 (6 เดือน)
2โครงการการสำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดภูเก็ต พังงา ตรังและสตูลรศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินีรศ.ดร. กฤษณะเดช รศ.ดร. ฉัตรชัย ดร วิษณุ ดร.ภก. บุญส่ง ดร จินตนีย์1,500,0001,500,000Bedo
1 มีค 63-30 กย 63 (8 เดือน)

 

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การแยกโปรตีนและการศึกษาสมบัติการยับยั้งเซลล์มะเร็งของโปรตีนตัวยับยั้งบาวแมน-เบิร์กในถั่วหรั่ง
ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
 138,600138,600โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

 

ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1โครงสร้างสังคมราที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง เขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตกดร.สาทินี ซื่อตรง (40%) และคณะ (40%)Jariya Sakayaroj (20%)1,994,000997,000สวทช. (ทุนวิจัยแกนนำ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558 )
2 ปี (1 สิงหาคม 2561 ถึง 30 กรกฎาคม 2563 )
2โครงการการค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรราของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหายาศ.ดร.วัชรินทร์ รุขไชยศิริกุล (40%) และคณะ (55%)Jariya Sakayaroj (5%)20,000,000250,000สวทช. (ทุนวิจัยแกนนำ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558 )
4 ปี (1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2563 )
3ทรัพยากรชีวภาพจุลินทรีย์ทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อการใช้ประโยชน์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอนุรักษ์ป่าชายเลนJariya Sakayaroj* (70%)อ.ภูวดล 5 ดร.สาธินี ซื่อตรง 5 อ.พักตร์พิมล 10 นางสาวสิตา ปรีดานนท์ 5 ดร.ทนุวงศ์ แสงเทียน 5140,000140,000โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

 

ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การวิเคราะห์ลักษณะทางพันธุกรรมของแบคเทอริโอเฟจ ที่มีความจำเพาะต่อเชื้ออะซีนีโตแบคเตอร์ บอแมนนิอาย
ผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย (100%)
 มวล.50,00050,000
12 เดือน (6 มกราคม 2563-5 มกราคม 2564)

 

ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การคัดแยกแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อดื้อยา Klebsiella pneumoniae
รวมทั้งการศึกษาประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจในเซลล์และสัตว์ทดลอง
พิชญาภัค วินทะชัย (100%)
 600,000300,000สกว.
2 ปี (1 มีนาคม 2562-28 กุมภาพันธ์ 2564)
2การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของแบคเทอริโอเฟจ บริเวณป่าชายเลน ทะเล และท้องถิ่น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และการพัฒนาประโยชน์เพื่อควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย Klebsiella pneumoniae ในข้าวโพดโดยชีววิธีผศ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย (95%)ดร.รัตนรุจิ พุ่มวิเศษ (5%)162,000162,000โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี – มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2563
12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 )

 

อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สมเสร็จมลายูในประเทศไทยน.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ (15%), มานิตา วิทยารัตน์ 10, วัลยา ทิพย์กันทา 10, วลีมาศ ใจรัก 10, สฤษฏิ์วิชญ์ ปัญญาบริบาลบ์ 5, ไพศิลป์ เล็กเจริญ 5, ปวีณา ธุวะนุติ 5, นิกร ทองทิพย์ 5, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 5, สามารถ อ่อนสองชั้น 5, ธนิษฐา เตชะนิยม 5, ชัยณรงค์ ปั้นคง 5, นคร สลางสิงห์ 5อ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช (10)400,00040,000 
2 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564)
2การประเมินการเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่ของสมเสร็จมลายูในประเทศไทยอ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช (50)นคร สลางสิงห์ 10, ไพศิลป์ เล็กเจริญ 10, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 10, รองลาภ สุมาสรวง 5, Volker C0 Radeloff 5, สาระ บำรุงศรี 5, ดุสิต งอประเสริฐ 5780,500429,275 
2 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564)
3การประเมินสุขภาพสมเสร็จมลายูในกรงเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงรอบพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และคนวลีมาศ ใจรัก 20, ไพศิลป์ ศรีเจริญ 20, เกรียงศักดิ์ ศรีบัวรอด 15, สามารถ อ่อนสองชั้น 15, ธนิษฐา เตชะนิยม 15อ.ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช (15)851,000127,650 
2 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2564)

 

อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การสกัดพฤกษเคมีและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์ก่อโรคจากฝาง
อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
 มวล.50,00050,000
(12 เดือน) 22 มิถุนายน 2563-21 มิถุนายน 2564

 

อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การศึกษาอนุกรมวิธานพืชสกุล Dendrolobium และสกุลใกล้เคียง (วงศ์ถั่ว) ในประเทศไทย [A study on taxonomy of genus Dendrolobium and its related genera (family Leguminosae) in Thailand]อ.ดร.วิษณุ สายศร (80%)ศ.ดร.ประนอม จันทรโณทัย (20%)มวล.100,000100,000
1 ปี (24 กุมภาพันธ์ 2563 – 23 กุมภาพันธ์ 2564)