วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีปรัชญาซึ่งเป็นหลักคิดในการทำงานว่า “วิทยาศาสตร์ สร้างคน สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี”

วิสัยทัศน์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดการศึกษาที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถแข่งขันและได้รับการยอมรับทางวิชาการในระดับสากล

พันธกิจ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีพันธกิจหลักในการดำเนินงาน 4 ด้าน คือ

  • ด้านการจัดการศึกษา (การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
  • ด้านการวิจัย
  • ด้านการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ค่านิยม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์กำหนดค่านิยมหลักในการทำงานตามอักษรย่อ SCIWU ดังคำอธิบายต่อไปนี้

  • การรับผิดชอบต่อสังคม (Social responsibility)
  • การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)
  • การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
  • การมีปัญญา (Wisdom)
  • การรวมเป็นหนึ่งเดียว (Unity)

เอกลักษณ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็นผู้สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม