5ส คืออะไร

ส1 : สะสาง

คือ การบริหารจัดการให้มีของเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดเก็บของที่จำเป็นต่อการใช้งานให้เป็นหมวดหมู่ ของที่ไม่จำเป็นให้ขจัดออกไปโดยการขายหรือทำลาย

ส2 : สะดวก

คือ การจัดสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทาง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด

ส3 : สะอาด

คือ การทำความสะอาดอย่างทั่วถึง ทุกจุด ทุกซอก ทุกมุม และขณะทำความสะอาด ผู้ทำจะต้องตรวจสอบหาความผิดพลาดไปด้วย

ส4 : สร้างมาตรฐาน

คือ การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็นมาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป

ส5 : สร้างวินัย

คือ การสร้างพฤติกรรมในการทํางานวิธีคิด /วิธีทํางาน /วิธีตัดสินใจ ตาม ส1-ส4 อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิถีชีวิตในการทํางานหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้เกิดความสําเร็จทียั่งยืน