5ส คืออะไร ?

         

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นําระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข เพือให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นวินัยของบุคลากรและนักศึกษาทุกคน ผ่านการปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมจากทุกคนอย่างต่อเนือง ในการทีจะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน และการใช้ชีวิตทีเป็นระเบียบสะอาด ปลอดภัย และมีสิงแวดล้อมทีดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่านกระบวนการสะสางเพือขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร สู่การจัดระเบียบเพือความสะดวกและเพิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานและการเรียนรู้โดยการทําความสะอาดเพือตรวจสอบค้นหาสิงผิดปกติและบํารุงรักษาป้องกัน อันจะนําไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมรรถนะสูง ภายใต้ความสุขของการทํางานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมทีดี

สะสาง Seiri (Organization)

สะสาง SEIRIคือการบริหารจัดการให้มีของเพียงพอต่อการใช้งาน โดยจัดเก็บของที่จําเป็นต่อการใช้ งานให้เป็นหมวดหมู่ ของที่ไม่จําเป็นให้ขจัดออกไป โดยการขายหรือทําลาย

สะดวก Seiton (Neatness)

สะดวก Seiton คือ การจัดสิ่งของที่จําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทางเพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด

สะอาด Seisou (Cleaning)

สะอาด Seisou คือ การทําความสะอาดอย่างทัวถึง ทุกจุด ทุกซอก ทุกมุม และขณะทําความ สะอาด ผู้ทําจะต้องตรวจสอบหาความผิดปกติไปด้วย

สร้างมาตรฐาน Seikets (Standardization)

สร้างมาตรฐาน Seiketsu หมายถึง การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็น มาตรฐานและปฏิบัติให้ดีขึนและรักษาให้ดีตลอดไป

สร้างวินัย Shitsuke (Training/Discipline)

สร้างวินัย Shitsuke คือ การสร้างพฤติกรรมในการทํางานวิธีคิด /วิธีทํางาน /วิธีตัดสินใจ ตาม ส1- ส4 อย่างถูกต้องจนกลายเป็นวิถีชีวิตในการทํางานหรือเป็นวัฒนธรรมขององค์กรเพือให้เกิดความสําเร็จที ยั่งยืน

        เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบาย 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายกิจกรรม 5ส ของสำนักวิชาฯ ไว้ดังนี้

นโยบาย 5 ส

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการปรับปรุงคุณภาพงาน โดยนำกิจกรรม 5ส มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ
 2. ผู้บริหารสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ต้องสนับสนุนส่งเสริม และติดตามกำกับดูแล รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาของกิจกรรม 5ส โดยให้ถือเป็นภารกิจสำคัญ
 3. จัดให้มีการทำกิจกรรม 5ส เป็นพื้นฐาน ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
 4. ให้มีดำเนินกิจกรรม 5ส ตามมาตรฐานกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีการติดตามประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินการของ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. นำผลการประเมินมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวก สะอาด
 2. เพื่อปลุกจิตสำนึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ
 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความเข้าใจในการปรับปรุงพัฒนางานโดยเห็นความสำคัญของกิจกรรม 5 ส และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ มีระเบียบ รักความสะอาด และสร้างความสามัคคีในสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
 5. เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

 1. ทุกพื้นที่ของ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
 2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง
 3. พนักงานปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
 4. สามารถบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 5. ได้รับคะแนนการประเมิน 5ส 5.0 คะแนน
 6. ร้อยละ 95 ของบุคลากรสำนักวิชาฯ มีความพึงพอใจต่อสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
 7. บุคคลกรของสำนักวิชาฯ จำนวน 59 คน มีส่วนร่วมในการดำเนินการ 5ส

อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1

อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1

อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารวิชาการ 1

ลานจอดรถอาคารวิชาการ 1

parking

วิธีการจอดรถที่ถูกวิธี จอดรถเอาหัวออก