สาขาวิชาชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรชัย กัลยาณปพน
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ Plant Molecular Systematics & Evolution, Zingiberaceae
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2037, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2037, 2005
E - mail nokchatchai@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ วิเคราะห์ทางสถิติชีววิทยา, Population genetics, Animal Behavior
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2030, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2030, 2005
E - mail mullica.jn@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ พันธุศาสตร์โมเลกุลของเชื้อรา, สาหร่ายวิทยาประยุกต์, จุลชีววิทยาอุตสาหกรรมและการประยุกต์
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2081, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2081, 2005
E - mail kniyom@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล บางรักษ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีของจีน
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2097, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2097, 2005
E - mail phuwadol1975@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สากยโรจน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Marine mycology, molecular fungal systematics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2086, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2086, 2005
E - mail jsakayaroj@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาภัค วินทะชัย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Molecular Virology,Antimicrobial Drug Discovery,Bacteriophage
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2032, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2032, 2005
E - mail sanwinta@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Microbial enzymes and applications,antimicrobial activity from medicinal plant
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2086, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2086, 2005
E - mail pakpimol.un@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Cell and developmental biology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2031, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2031, 2005
E - mail pimchanok.pi@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.วิษณุ สายศร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ plant diversity,plant morphology
,pollen morphology,plant anatomy
,molecular phylogeny
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2005
E - mailwsrnaod@gmail.com
อาจารย์ ดร. ธรณิศวร์ รัตนพันธ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญBotanical Insecticides, Insecticide Resistance Mechanisms
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2005
E - mailtorranis40@gmail.com