สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จันทิรา รัตนรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ความเชี่ยวชาญ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,การสำรวจระยะไกล,การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2306, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2306, 2005
E - mail rjantira@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ ชีววิทยาประมงและการฟื้นฟู,ระบบนิเวศชายฝั่ง
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3535, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3535, 2005
E - mail samonsak@wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาปลาตีน, นิเวศวิทยาทางทะเล, แนวปะการัง, ป่าชายเลนและการอนุรักษ์, ดำน้ำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2043, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2043, 2005
E - maildudomsak@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.ดำรงศักดิ์ น้อยเจริญ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
สมุทรศาสตร์เคมี
มลพิษทางทะเล
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณสารอาหารบริเวณปากแม่น้ำ
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2328, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2328, 2005
E - mailndamrong@wu.ac.th
อาจารย์ ภูสิต ห่อเพชร
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขยะทะเล
การศึกษาถึงการเกิดความผิดปกติทางเพศของสัตวทะเล (Imposex)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2310, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2310, 2005
E - mailhphusit@wu.ac.th