สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร
หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ความเชี่ยวชาญ Number Theory,Classical Analysis (Stability of Functional Equations)
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2087, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2087, 2005
E - mail tjanyarak@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Mathematical Finance,Stochastic Modeling,Parameter Estimation
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2088, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2088, 2005
E - mail rsanaeg@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ จิตต์เจนการ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Transformation Semigroups,Coding Theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2038, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2038, 2005
E - mail p.jitjankarn@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Geometric Topology and Visualization
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2033, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2033, 2005
E - mail mate105@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Probability, Central Limit Theorem
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2081, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2081, 2005
E - mail lkittipo19@gmail.com
อาจารย์ ดร.อดิศักดิ์ การบรรจง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Applied Mathematics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2084, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2084, 2005
E - mail kpadisak@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Regression Analysis,Mixture Experimental Design
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2035, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2035, 2005
E - mail lwanida@mail.wu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประถมจิต ขจรเจริญกุล
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Linear Preserver,Matrix Structure
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2460, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2460, 2005
E - mail prathomjit.kh@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Probability,Stochastic Process
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2092, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2092, 2005
E - mail nopporn.th@mail.wu.ac.th
อาจารย์ ดร.สุดธิดา สังข์พุ่ม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญProbability,Applied Statistics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2494, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2494, 2005
E - mailsuttida.sa@mail.wu.ac.th , ssuttida2@gmail.com
อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ ประถม
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ
Dynamical systems,
Cell dynamics,
Number theory
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2080, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2080, 2005
E - mail kiattisak.pr@wu.ac.th