สาขาวิชาฟิสิกส์

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์
ความเชี่ยวชาญMagnetic materials, composites and nanostructures
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก0-7567-2939, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน2939, 2005
E - mailchitnarong.siri@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Acoustics and optics for non-destructive testing
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2949, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2949, 2005
E - mail dsorasak@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Ecoinformatics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2040, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2040, 2005
E - mail k.jaroensutasinee@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Cosmology and high energy physics
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2946, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2946, 2005
E - mail channuie@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Microwave heating, plasma sources and applications for agriculture
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2931, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2931, 2005
E - mail mnisoa@gmail.com
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.สุทัศนา ณ พัทลุง
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Defects in semiconductors, 2D materials, and nanoparticles
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2981, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2981, 2005
E - mail sutassana@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Physics education on the topics eg. Wind tunnel and aerodynamics,nuclear ecology
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2945, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2945, 2005
E - mail punsiri.pla@gmail.com
อาจารย์ ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Physics of electromagnetic wave and application
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2933, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2933, 2005
E - mail sampart@gmail.com
อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
อาจารย์
ความเชี่ยวชาญ Meteorology and oceanography
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-3431, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 3431, 2005
E - mail a.cirrus@gmail.com
อาจารย์ธรรมรง เอียดคง
อาจารย์(ลาศึกษาต่อ)
ความเชี่ยวชาญ Physics education on the topics eg. Motion tracker, surface wave
เบอร์โทรศัพท์ภายนอก 0-7567-2948, 0-7567-2005
เบอร์โทรศัพท์ภายใน 2948, 2005
E - mail eadkhong@gmail.com