เป้าหมายและแผนปฏิบัติกิจกรรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 5ส Green Sci

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงาน สะดวก และปลอดภัยในการทำงาน
  2. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคคลากร เสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
  3. บุคคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ดำเนินกิจกรรม 5 ส อย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
  4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เป้าหมาย

  1. บุคคลากรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำหลักการ 5ส มาใช้ในการปฏิบัติอย่างจริงจัง ต่อเนื่องและทั่วถึง บนมาตรฐานเดียวกันจนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ
  2. ผลการประเมิน 5ส Green ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับดีมาก
  3. มีการประเมินตนเองทุกๆ 2 เดือน และมีผลการประเมินในระดับดีมาก
  4. มีการรายงานผลการดำเนินงานด้าน 5 ส Green ในที่ประชุมของสำนักวิชาทุกเดือน
  5. มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้าน 5 ส Green อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม เช่น การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน การลดการใช้ถุงพลาสติก เป็นต้น

 

แผนปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประจำปีงบประมาณ 2563