การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวเบญญานี โกษาพงค์

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :  ทางรอดของกองทุนประกันสังคมในประเทศไทย

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Solutions for Social Security Fund in Thailand

ชื่อนักศึกษา : นางสาวเบญญานี โกษาพงค์           (59190561)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. นพพร  ธรรมรงค์รัตน์  (Dr. Nopporn Thamrongrat)

วัตถุประสงค์ : เพื่อหาทางรอดของกองทุนประกันสังคมในประเทศไทย

(To offer solutions of Social Security in Thailand)

ลักษณะงานที่ทำ :   

กองทุนประกันสังคมในประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง หรือ ผู้ประกันตนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการ เพื่อรับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพลภาพ ตาย สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน เพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาล และมีการทดแทนรายได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยเบื้องต้นพบว่า กองทุนประกันสังคมของประเทศไทยจะไม่ยั่งยืน เนื่องจากประชากรผู้สูงอายุ หรือ วัยเกษียณ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ประชากรในกลุ่มวัยทำงานลดน้อยลง ทำให้เงินสมทบในกองทุนลดลง ดังนั้นดิฉันจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับทางรอด หรือ วิธีการที่จะทำให้กองทุนประกันสังคมในประเทศไทยมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับงานวิจัยฉบับนี้

Social Security Fund (SSF) was established under the Social Security Act A.D. 1990  to provide social insurance for private employees. SSF is now providing seven types of benefit, i.e., non-work-related sickness, maternity, invalidity, old age, death and unemployment benefits, including a child allowance. Researches have found that the pension fund is non-sustainability. In our work, we start by considering a mathematical model of social security fund adapted from Belolipetskii and Lepskaya (2018) by changing the parameters from constant variables to random variables. The final aim of our work is to provide the solutions for SSF in mathematical sense which will complete the work of Phijaisanit, E. (2011) and take into account the possible scenarios of the development of the demographic situation in the long term.