Green Sci

โครงการสีเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นโยบาย การเป็นหน่วยงานสีเขียว (Green Informatics) ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์       

        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้บรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข และเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์บรรลุผลสำเร็จและสอดคล้องตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่วางไว้ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญของการรณรงค์ ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักวิชาฯ เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการทำให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย มีชีวิตชีวา ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนของบุคลากรในสำนักวิชาฯ จึงได้กำหนดกรอบนโยบายในการดำเนินงานดังนี้

 1. รณรงค์และสื่อสารให้บุคลากรในสำนักวิชาฯ มีความตระหนักรู้ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค้า การเสริมสร้างจิตสำนัก การใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้น่าอยู่ มีกิจกรรมในการดูแลพื้นที่ทำงานอย่างสม่ำเสมอ จัดให้มีพื้นที่สีเขียวและเอื้อต่อการทำงาน

3. กำหนดแนวทางในการบริหารจัดการขยะ การแยกประเภทและจัดการวัสดุเหลือใช้ ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure) 
2. ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change) 
3.ด้านการจัดการของเสีย(Waste) 
4.ด้านการจัดการน้ำ(Water) 
5.ด้านการจัดการระบบขนส่งภายใน(Transportation) 
6.ด้านการให้การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(Education and Research)

ความก้าวหน้า
100%

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 1 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 62 คน แบ่งเป็น 

 • บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 49 คน
 • บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 13 คน

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

ไม่มี

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 

2.4 โครงการหรือกิจกรรม การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. ปิดเวลา 16.00 น. 
 • ปิดไฟปิดเครื่องปรับอากาศ (โซนทำงาน) ตอนพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
 

 • ยืดอกพกปิ่นโต

ใช้กล่องใส่อาหารหรือใช้ตระกร้าใส่สิ่งของ ลดการใช้ถุงจากพลาสติก รณรงค์การใช้แก้วเก็บความเย็นแทนการใช้แก้วจากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงจากพลาสติก

 • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

 • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

 • การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร

3.2 โครงการรณงค์การรีไซเคิลขยะ

การคัดแยกขยะ

3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

 

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

 • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน
 • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 10 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University 

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

       – นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเข้า
     

Walailak Go Green