โครงการสีเขียว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความก้าวหน้า
100%

1.1 ขนาดพื้นที่ตั้งอาคารของหน่วยงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ที่ อาคารวิชาการ 1 เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

1.2 ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

1.3 จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  มีจำนวนบุคลากรทั้งหมด 62 คน แบ่งเป็น 

 • บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 49 คน
 • บุคลากรสายปฏิบัติการและสนับสนุนจำนวน 13 คน

2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.2 การผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในหน่วยงาน

ไม่มี

2.3 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

 

2.4 โครงการหรือกิจกรรม การลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2.5 นโยบายอนุรักษ์การใช้พลังงาน

 • เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. ปิดเวลา 16.00 น. 
 • ปิดไฟปิดเครื่องปรับอากาศ (โซนทำงาน) ตอนพักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส
 • ปิดไฟในตอนเที่ยงหรือเมื่อไม่มีคนอยู่ห้อง
 • ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เวลาตอนเที่ยงหรือไม่ใช้งาน

3.1 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกในหน่วยงาน
 

 • ยืดอกพกปิ่นโต

ใช้กล่องใส่อาหารหรือใช้ตระกร้าใส่สิ่งของ ลดการใช้ถุงจากพลาสติก รณรงค์การใช้แก้วเก็บความเย็นแทนการใช้แก้วจากพลาสติก ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงจากพลาสติก

 • การใช้ระบบ E-Office ในการส่งเอกสารต่าง ๆ เพื่อลดการใช้กระดาษ

 • การใช้ระบบ E – Car ในการจองรถรับส่ง เพื่อลดการใช้เอกสาร

 • การใช้กระดาษ Reuse ในการทำงาน เช่น การถ่ายเอกสาร

3.2 โครงการรณงค์การรีไซเคิลขยะ

การคัดแยกขยะ

3.3 การจัดการขยะมีพิษ

-ไม่มี

3.4 การจัดการขยะอินทรีย์

-ไม่มี

3.5 การบำบัดขยะอนินทรีย์

-ไม่มี

3.6 การจัดการน้ำเสีย

-ไม่มี

ข้อมูลการใช้งานน้ำ

ปีพ.ศ.น้ำประปา (ลบ.ม.)น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ (ลบ.ม.)
2560111,3860
2561121,3860
2562169,3810

 

4.1 โครงการหรือกิจกรรมการอนุรักษ์/การลดการใช้น้ำในหน่วยงาน

4.2 การดำเนินโครงการรีไซเคิลน้ำ

4.3 การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำที่มีประสิทธิภาพ

4.4 นโยบายอนุรักษ์การใช้น้ำของหน่วยงาน

5.1 จำนวนเฉลี่ยรถจักรยานที่ใช้งานภายในหน่วยงานของแต่ละวัน

 • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 คัน
 • จำนวนรถจักรยานที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของบุคลากร จำนวน 10 คัน

5.2 ความคิดริเริ่มระบบการขนส่งเกี่ยวกับ การกำจัด หรือลดยานพาหนะส่วนตัวในมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชื่อโครงการรถไฟฟ้า มวล. มาใช้เป็นระบบขนส่งภายในให้บริการแก่นักศึกษา-บุคลากร พร้อมเปิดให้บริการต้อนรับนักศึกษาใหม่ 14 กรกฎาคม 2561 ตั้งเป้าลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดภาวะโลกร้อน มุ่งสู่ Smart & Green University 

5.3 นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้รถจักรยาน

       – นโยบายการใช้รถจักรยานและทางเดินเข้า
     

Walailak Go Green