โครงการวิจัยทุนภายนอก

ลำดับที่ โครงการ ผู้วิจัย
1 การศึกษาชีววิทยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องต่อการฟื้นฟูทรัพยากรปูม้าตามแนวทางการพัฒนาทางการประมง (Fishery improvement program: FIP) ในบริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
2 การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
3 การGLOBE (โครงการอบรมการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีการของ GLOBE และการทำงานวิจัย) รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
4 การพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำสำหรับมังคุดมาตรฐานส่งออกด้วยระบบ IoT รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
5 สำรวจความหลากหลายและภูมิปัญญาสมุนไพรสำหรับสุขภาพระดับชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี ,รศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล, รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
6 กราฟย่อยจำกัดแบบแข็งในกราฟกางเกงของพื้นที่ผิวที่มีจีนัสเป็นบวก ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง
7 การศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างราคาซื้อขายทันทีและอัตราผลตอบแทนความสะดวกของทองคำในประเทศไทยภายใต้แบบจำลองสโทแคสติก อ.ดร.นพพร ธรรมรงค์รัตน์
8 การพัฒนาอุโมงค์ลมทางไกลเพื่อศึกษาแรงต้านอากาศ สำหรับการเรียนฟิสิกส์บนสมาร์ทโฟน อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
9 การสำรวจและศึกษาความหลากชนิดของพันธุ์ปลาทะเล บริเวณอ่าวปากพญา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช อ.สุรศักดิ์ สีชุม, อ.เจนจิรา แก้วรัตน์
10 การสำรวจและศึกษาสังคมพืชในเขตป่าอนุรักษ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล, รศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน
11 การแยกโปรตีนและการศึกษาสมบัติการยับยั้งเซลล์มะเร็งของโปรตีนตัวยับยั้งบาวแมน-เบิร์กในถั่วหรั่ง ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ์
12 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการฟื้นฟูแนวปะการังด้วยหลักระบบนิเวศให้กับโรงแรมสีเขียว รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี, รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
13 การสำรวจปริมาณสารหนูในวัฎจักรของน้ำและสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
14 การจำลองผลผลิตพืชที่ปลูกในพื้นที่เกษตรกรรมชายฝั่งด้วยโปรแกรม Aquacrop ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
15 ผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมต่อทรัพยากรปูม้าและระบบนิเวศอ่าวบ้านดอน   จังหวัดสุราษฏร์ธานี ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
17 การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ในการขยายผลธนาคารปูม้าเพื่อ “คืนปูม้าสู่ทะเลไทย” ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฏร์ธานี ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
18 การประเมินการเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่ของสมเสร็จมลายูในประเทศไทย อ.ดร. นภารัตน์ สุทธิเดช
19 การประเมินสุขภาพสมเสร็จมลายูในกรงเลี้ยงและสัตว์เลี้ยงรอบพื้นที่อนุรักษ์เพื่อพัฒนาระบบควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสัตว์ป่า สัตว์เลี้ยง และคน อ.ดร. นภารัตน์ สุทธิเดช
20 การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนแกนนำเครือข่ายเข้มแข็งด้วยโครงงานวิจัยเน้นทรัพยากรในท้องถิ่น รศ.ดร.กฤษณะเดช, รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี
21 ศึกษาอิทธิพลของคลื่นไมโครเวฟที่มีผลต่อคุณภาพน้ำมันของผลปาล์มสด รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
22 การพัฒนาหลอดโอโซนเพื่อการประยุกต์ใช้ยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัด รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
23 การศึกษากลไกการเจริญเติบโตของสาหร่าย Botryococcus braunii ภายใต้การกระตุ้นด้วยคลื่นเหนือเสียง รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
24 ระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์การแพร่กระจายของสารหนูในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
25 Putting iron (III) spin crossover materials under pressure รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง, รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
26 การพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบการให้ความร้อนด้วยคลื่นไมโครเวฟเพื่อยับยั้งเอนไซม์และอบแห้งกระชายดำบนสายพานลำเลียงแบบเกลียว รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
27 วิศวกรรมโครงสร้างและฟังก์ชันของวัสดุแม่เหล็กสปินครอสโอเวอร์ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง
28 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับการอุ่นผักโขมอบชีสพร้อมทานด้วยคลื่นไมโครเวฟ รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
29 โครงสร้างสังคมราที่อาศัยอยู่ร่วมกับปะการัง เขตน้ำตื้นบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันตก ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
30 การพัฒนาเกษตรแม่นยำสำหรับการทำมังคุดนอกฤดูกาล รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี, รศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี
31 Developing models of
the accelerating universe
from theories beyond
Einstein theory of gravity
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
32 โครงการการค้นหาและพัฒนาสารต้นแบบจากทรัพยากรของไทยเพื่อความยั่งยืนในการค้นหายา (ทุนวิจัยแกนนำ NSTDA Chair Professor ประจำปี 2558 ) ผศ.ดร.จริยา สากยโรจน์
33 โครงการดำเนินงานประเมินผลการฟื้นฟูทรัพยากรปะการังในพื้นที่ทะเลอันดามัน ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
40 สำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฎจักรน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
40 สำรวจสถานการณ์และประเมินสถานภาพการปนเปื้อนของสารหนูในวัฎจักรน้ำและสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพื้นที่ต้นน้ำจังหวัดนครศรีธรรมราช ผศ.ดร.อัปสร บุญยัง
41 Medicinal under-exploited Thai Native Plants against Acanthamoeba, Leishmania donovani and Plasmodium falciparum- Toward South East Asia Collaboration Initiative รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
42 พัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาจากโคบอลต์บนเมมเบรนคาร์บอนที่มีรูพรุนเพื่อใช้ในกระบวนการแยกโมเลกุลน้ำด้วยไฟฟ้าในการผลิตไฮโดรเจน อ.ดร.สุจิตรา ภู่ระหงษ์
43 การคัดแยกแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะต่อเชื้อดื้อยา klebsiella pneumoniae รวมทั้งการศึกษาประสิทธิภาพของแบคเทอริโอเฟจในเซลล์และสัตว์ทดลอง อ.ดร.พิชญาภัค วินทะชัย