กิจกรรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 8-10 กค. 2563

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับ นักศึกษาทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมชีวะสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 

นักศึกษาสาขาชีววิทยาทั้ง 4 ชั้นปี ร่วมกับคณาจารย์และนักวิชาการในสาขาชีววิทยา ร่วมกิจกรรมชีวะสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 โดยมีกิจกรรม แนะนำคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้อง แนะแนวการเรียน แผนการศึกษา และ มุทิตาจิต อาจารย์มารวย เมฆานวกุล

กิจกรรมค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 27

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล   อันดามัน ได้กำหนดจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน วิชานิเวศวิทยาทางทะเล ( Marine Ecology ) ขึ้น ในระหว่างวันที่  3 – 30 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด