กลุ่มดำเนินงาน 5ส กลุ่ม 2

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม