ข้อมูลผลงานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การพัฒนาต้นแบบเครื่องสกัดสมุนไพร เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร อาหารเสริม และเครื่องสำอางด้วยคลื่นเหนือเสียงความเข้มสูง
รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /มวล.30,00030,000
3 เดือน (19 มิถุนายน -15 กันยายน 2563)
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การศึกษากลไกการเจริญเติบโตของสาหร่าย Botryococcus Braunii ภายใต้การกระตุ้นด้วยคลื่นเหนือแสงรศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ (100)นางสาวอัซลีณา สาและ1,802,000600,667คปก.
1 ก.พ. 2561- 31 ม.ค. 2564 (3 ปี)

 

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

ทุนประเภทบุคคล ปีงบประมาณ 2563

ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1นวัตกรรมจอภาพความละเอียดสูงบนคลาวด์สำหรับงานติดตาม และจัดการ Big Data
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /มวล.50,00050,0006 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563)
2นวัตกรรมการจัดการน้ำ Smart Farm เน้น Smart Energy
รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /มวล.30,00030,0003 เดือน (19 มิถุนายน -15 กันยายน 2563)

ทุนศูนย์ความเป็นเลิศ

ลำดับชื่อศูนย์ความเป็นเลิศหัวหน้าศูนย์ฯจำนวนเงินทั้งหมด
1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการรศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี452,546

ลำดับที่

โครงการ

หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมโครงการ

งบประมาณโครงการ

งบประมาณปี 2563

แหล่งทุน

ระยะเวลา

1

การพัฒนาระบบเกษตรแม่นยำสำหรับมังคุดมาตรฐานส่งออกด้วยระบบ IoT

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

500,000

500,000

สกอ.

1 ตค 62-30 กย 63 (1 ปี)

2

การพัฒนา Platform สำหรับบริหารจัดการการเดินเรือท่องเที่ยวบน Machine Learning Cloud โดยใช้ IoT Sensor ในพื้นที่บริการการท่องเที่ยวทางทะเลจากท่าเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง IoT

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

2,140,000

2,140,000

สกสว.-CAT

1 ตค 62-30 กย 63 (1 ปี)

3

GLOBE Engaging Citizens in the Forecasting and Observation of Mosquito Threats

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี Dr. Tony Murphy, Mindi

1,500,000

1,500,000

US Department of State

1 พย 62-31 ตค 63 (1 ปี)

4

Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

680,000

680,000

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

1-31 มีค 63

5

Dengue and Zika Prevention Campaign

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

645,000

645,000

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

1-31 มีค 63

6

โครงการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลักวิธีดำเนินการของ GLOBE

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

120,000

120,000

สสวท.

1 มีค 63-30 กย 63 (1 ปี)

7

การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้านการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ผ่านการผลิตสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี

300,000

300,000

สกอ.

1 มีค 63-30 กย 63 (6 เดือน)

8

โครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูงสำหรับ New Normal หลังวิกฤติการณ์ COVID-19

องค์ประกอบของข้อเสนอโครงการ

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ดร จินตนีย์ ผศ.ดร. อุทัย

500,000

500,000

วช ภูมิภาคภาคใต้

1 สค 63-30 กค 63 (12 เดือน)

9

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวคุณค่าสูง จังหวัดกระบี่

รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี

รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี อ ภูสิต

1,250,000

1,250,000

สกสว.

1 สค 63-30 กค 63 (12 เดือน)
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1Modifications of Einstein’s Theory of Gravity and its implications from small to large scale structures of space-time
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (100%)
 2,500,000833,333ทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับทุนที่จำเป็นต้องร่วมทุน (ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) และทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่) (สกว.เมธีวิจัย/วช.)
ทุน 3 ปี (ต.ค. 2563 – ก.ย.2566)
รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ

ทุนประเภทบุคคล ปีงบประมาณ 2563

ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การสกัดเคอร์คูมินอยด์ปริมาณสูงจากเหง้าของขมิ้นชันด้วยคลื่นไมโครเวฟ
รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /มวล.50,00050,000
6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2563)

ทุนศูนย์ความเป็นเลิศ

ลำดับชื่อศูนย์ความเป็นเลิศหัวหน้าศูนย์ฯจำนวนเงินทั้งหมด
1ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ405,000
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การพัฒนาเครื่องกำเนิดพลาสมาเชิงเส้นความหนาแน่นสูงสำหรับวิจัยและทดสอบ ระบบวัด ระบบการให้ความร้อนและวัสดุ สำหรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันรศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ (70%)อ.ดร.สัมภาส ฉีดเกตุ (30%)14,610,0004,870,000กฟผ.
3 ปี (16 กันยายน 2562 ถึง 15 กันยายน 2565)
ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1การศึกษาทางฟิสิกส์ของการสะท้อนกลับจากการกระทบของหยดของเหลว
ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ (100%)
 มวล.50,00050,0001 ปี
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การพัฒนาอุโมงค์ลมทางไกลเพื่อศึกษาแรงต้านอากาศ สำหรับการเรียนฟิสิกส์บนสมาร์ทโฟน
ผศ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ (100)
 250,00039,500กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี.ค.62 – ก.พ. 63
อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1ปัญญาประดิษฐ์การแทนความรู้ของสมุนไพรในการกำหนดอาการเป้าหมาย
อ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ (100%)
 มวล.50,00050,00012 เดือน (16 ธันวาคม 2562-15 ธันวาคม 2563)