ข้อมูลผลงานวิจัยคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อทรัพยากรปูม้า บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏร์ธานี (ปีที่2)ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ (40%)อ.สุรศักดิ์ สีชุม (30%), ดร. เจนจิรา แก้วรัตน์ (30%)2,000,0002,000,000สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
2 ปี (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2563)

 

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ
ลำดับที่โครงการหัวหน้าโครงการผู้ร่วมโครงการงบประมาณโครงการงบประมาณปี 2563แหล่งทุนระยะเวลา
1การบริหารจัดการทรัพยากรปูม้า
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี
 7,900,0004,740,000วช.
10 เดือน (27 มีนาคม 2563 ถึง 26 มกราคม 2564)

 

อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร
ที่ชื่อโครงการชื่อหัวหน้าโครงการผู้ร่วมวิจัยแหล่งทุนงบประมาณรวมงบประมาณ 2563ระยะเวลาดำเนินการ
1ลักษณะโครงสร้างรูและไมโครพลาสติกที่พบในรูปูก้ามดาบ Austruca Perplexaอ.ภูสิต ห่อเพชรรศ.ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี และ รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินีมวล.100,000100,000
(12 เดือน) 22 มิถุนายน 2563-21 มิถุนายน 2564