คณะกรรมการ 5ส

คณะทำงานการดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. รองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประธาน
2. ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ คณะทำงาน
3. อาจารย์ ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ คณะทำงาน
4. อาจารย์ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น คณะทำงาน
5. อาจารย์ ดร.พรรณศิริ ดำโอ คณะทำงาน
6. นางสาวนัฏฐากร รวยรวย คณะทำงาน
7. นางสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี คณะทำงาน
8. นางอมรรัตน์ แก้วคำ คณะทำงานและเลขานุการ
9. นางสาวธารารัตน์ นิลระตะ คณะทำงานและเลขานุการ
10. นางสาวธิถิญานันท์ บุญผาสุข คณะทำงานและเลขานุการ
11. นางสาววศินี แซ่ตัน คณะทำงานและเลขานุการ
12. นางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ คณะทำงานและเลขานุการ
13. นางสาวเกศินี มาศคีรีวงศ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่

  1. รณรงค์กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
  2. ให้บริการและอำนวยความสะดวก กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
  3. ดำเนินการตรวจประเมินผล กิจกรรม 5ส ของหน่วยงานตามความเหมาะสม
Facebook Comments