คณะกรรมการ 5ส

ผศ. จันทิรา รัตนรัตน์
ประธาน
นายวรากร คงมณี
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาวสุวภัทร บุญผาสุข
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสาววศินี แซ่ตัน
คณะทำงานและเลขานุการ
นางสุภาพร ผ้าสมบุญ
คณะทำงานและเลขานุการ
ผศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์
คณะทำงาน
อ.ดร.พรรณศิริ ดำโอ
คณะทำงาน
ผศ.ดร.วนิดา ลิ่มมั่น
คณะทำงาน
อ.ดร.พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์
คณะทำงาน
นางสาวพุทธ์ชาติ พรหมดนตรี
คณะทำงาน
นางสาวนัฏฐากร รวยรวย
คณะทำงาน
นางสาวกวิสรา สังข์ชุม
คณะทำงาน
นายณัฏฐกฤติ ว่องธนกฤต
คณะทำงาน
นางสาวอรทิพย์ วรานุศิษฏ์
คณะทำงาน
นางสาวนันทพร วิชัยดิษฐ์
คณะทำงาน
นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม
คณะทำงาน