Home / ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียน

 

ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี (ค่ายคณิตศาสตร์) ระหว่างวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 90 คน คณะครู 5 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมจำนวน 54 คน คณะครู 4 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 สุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมจำนวน 54 คน คณะครู 7 คน
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนปัญญาวิทย์ ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 เข้าร่วมจำนวน 54 คน คณะครู 7 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธาวาส ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เข้าร่วมจำนวน 52 คน คณะครู 6 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร ระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมจำนวน 61 คน คณะครู 5 คน
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 150 คน คณะครู 6 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 76 คน คณะครู 4 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีทุ่งสง ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมจำนวน 30 คน คณะครู 4 คน
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมจำนวน 73 คน คณะครู 9 คน  ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมจำนวน 108 คน คณะครู 6 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนสตรีภูเก็ต ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมจำนวน 57 คน คณะครู 6 คน
 
ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนอนุบาลพังงา ระหว่างวันที่ 21 – 23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมจำนวน 83 คน คณะครู 5 คน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมจำนวน 108 คน คณะครู 10 คน