Home / กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561

ปฐมนิเทศและเซ็นสัญญารับทุน พสวท. 2561

กิจกรรมแนะนำการศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา

ปฐมนิเทศ นศ.ทุน พสวท Day1: City tour

โครงการประกวดดาวเดือน 2560 วันที่ 8 กันยายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 80 คน โครงการเพื่อน้องของขวัญปีใหม่วันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 (3R) ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชนวันที่ 7,14,21 มีนาคมและ 4 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ ลานบ้านชาววิทย์ อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม บัณฑิต นักศึกษา และบุคลากร จำนวน 50 คน โครงการพิธีไหว้ครูสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560  วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 01310 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 จำนวน 80 คน โครงการสร้างเสริมประสบการณ์งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เคมี ประจำปีการศึกษา 2560 Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON2018) ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เอกเคมี 12 คน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ (2)  ในวันที่ 14 และ 28 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน โครงการวิทยาศาสตร์เพื่อสังคมโดยบุคลากรและนักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (เดิน-วิ่ง/สร้างบ้านปลา) วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 ณ หาดในถุ้ง อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราชและ ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และบุคลากรสำนักวิชาฯ จำนวน 105 คน โครงการ Home room ครั้งที่ 3 ตอน Goodbye freshy วันที่ 19 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน
   
โครงการ Homeroom ครั้งที่ 2 ตอน กำจัดความเครียด วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้เข้าร่วม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 22 คน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ภายใต้โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560  จังหวัดพัทลุง กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ภายใต้โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560
11 พฤษภาคม 2560 การบรรยายพิเศษหัวข้อ “คณิตศาสตร์บูรณาการ” โดยอาจารย์ ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์ และ “เรียนฟิสิกส์และคณิตศาสตร์อย่างไรให้มีความสุข” โดยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์
     
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ภายใต้โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560
10 พฤษภาคม 2560 ร่วมพิธีเปิดคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ภายใต้โครงการโครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักศึกษาในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 4-5 มีนาคม 2560 โครงการเปิดบ้านสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (Open House) ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2560 ห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์