Home / ข่าววิจัย

ข่าววิจัย

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น revi …

Read More »

อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรฟิสิกส์ได้รับรางวัลนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ Siam physics Congress 2018

ขอแสดงความยินดีกับ อ พิชญ์ศักดิ์ จันทร์กุศล นักศึก …

Read More »

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวห …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึก …

Read More »

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัลในงานครบรอบ 26ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัล ประ …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชา …

Read More »

นางสาวปรัชญาพร เดิมหลิ่ม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในต่างประเทศ

นางสาวปรัชญาพร เดิมหลิ่ม ได้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปาก …

Read More »

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณร่วมนำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2018 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และคว้ารางวัล Best Oral Presentation

ในวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาสา …

Read More »

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พร้อมด้วยนักศึกษาเอกเคมีเชิงคำนวณ ร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON2018)

อาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ …

Read More »

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ และนางสาวสุภาพร ผ้าสมบุญ อาจารย์และนักวิชาการสาขาชีววิทยา ร่วมประชุมความร่วมมือเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูหญ้าทะเล

วันที่ 9 มกราคม 2561 ผศ.ดร.อุดมศักดิ์ ดรุมาศ และนา …

Read More »