ข่าวประชาสัมพันธ์

“ชมรมพิทักษ์ทะเล” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับ “ชมรมพิทักษ์ทะเล” มหาวิทยาลัยวลัยลัก …

“ชมรมพิทักษ์ทะเล” สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศกับโครงการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำปี 2562 Read More »

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined.

รศ ดร กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับ …

รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเชิญเป็น Panelist ในงาน SEAMEO-UNESCO Joint Webinar on World Environment Day: Covid-19 Effects on Biodiversity: Science Education Reimagined. Read More »

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยิ …

อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” Read More »

การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วันนี้ เมื่อเวลา 10.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจร …

การดูแลนักศึกษา และคุณภาพบัณฑิตของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ Read More »

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวเบญญานี โกษาพงค์

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :  ทางรอดของกองทุนประกันสังคม …

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวเบญญานี โกษาพงค์ Read More »

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวสิรินยา นะวะมวัฒน์

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Dynamical System of the Socia …

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวสิรินยา นะวะมวัฒน์ Read More »

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์

ชื่อนักศึกษา : นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์  & …

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์ Read More »

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นายนนทวัฒน์ บุญชัก

ชื่อเรื่อง (ภาษาไทย) :  พฤติกรรมของการแจกแจงเพื่อก …

การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นายนนทวัฒน์ บุญชัก Read More »