ชมรมพิทักษ์ทะเล ภายใต้การดูแลของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล(เดิม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง) ได้รับรางวัลระดับเงินจาก กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


ชมรมพิทักษ์ทะเล ภายใต้การดูแลของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล(เดิม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง)สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์ภูสิต ห่อเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม
เข้ารับรางวัลในงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) ระดับประเทศ ประจำปี 2561
รับรางวัลระดับเงิน ผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2561
จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอน คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …