ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง สำหรับงานวิจัยที่ได้รับเลือกเป็น Hot Article ในวารสารระดับนานาชาติ Chemical Science

รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัย หัวข้อ “Room temperature conductance switching in a molecular iron(III) spin crossover junction”  ในวารสารระดับนานาชาติ Chemical Science ซึ่งเป็นวารสาร flagship journal ในฐานข้อมูลของ Royal Society of Chemistry และเป็นวารสารที่อยู่ใน Nature Index ที่มีค่า Impact Factor สูง (IF = 9.346) นอกจากนี้งานวิจัยฉบับนี้ยังได้รับเลือกให้อยู่ในหมวดหมู่ 2020 Chemical Science HOT Article Collection ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่รวบรวมงานวิจัยที่น่าสนใจในปี 2020 และได้รับการแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความวิจัย

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้จากความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และนักวิจัยจากหลายประเทศดังนี้ National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์   Queensland University of Technology ประเทศออสเตรเลีย และ Universitat de Barcelona ประเทศสเปน โดย รศ.ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ.ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บพค. ประเภททุน Frontier Research Seed Fund

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://doi.org/10.1039/D0SC04555A