ขอแสดงความยินดีแก่คณาจารย์สำหรับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง ประจำปี 2564

เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง  ซึ่งรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งนั้นเป็นรางวัลสำหรับอาจารย์ที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้สอนมืออาชีพและสามารถได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย

โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีคณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลดาวรุ่งประจำปี 2564 จำนวน 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิษณุ สายศร

รางวัลดาวรุ่ง 2564