อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีแด่ อาจารย์ ดร.กิตติพงษ์ ไหลภาภรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวันพุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563