ขอเชิญร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร และ นางสาวกมลพรรณ วงศ์ใหญ่ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ “Development of based biomaterial platforms for biomedical and environmental applications”  และ “Properties and application of gold nanoparticles Cryptolepis buchanani Rome. & Schult extract” ตามลำดับ

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร และ นางสาวกมลพรรณ วงศ์ใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิจัย