Home / ข่าวกิจกรรม / บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับมอบเงินสนับสนุน จำนวน 720,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด โดยคุณจิราพร โชติช่วง และคณะ ณ ห้องรับรองกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดโดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจัดให้มีการสอนภาคฤดูร้อนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ.ภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 4 มิถุนายน ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2561

โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เปิดสอนให้กับ นิสิตนักศึกษาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ในปีนี้เป็นการจัดการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อนเป็นครั้งที่ 26 มีนิสิตนักศึกษาจำนวน 35 คน จาก 18 ภาควิชา 17 สถาบัน ทั่วประเทศ

มีวัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมทางทะเล กลไกและกระบวนการสำคัญที่เกิดขึ้นในทะเล

2. เพื่อให้นิสิตนักศึกษาเรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และการทดลองในสาขานิเวศวิทยาทางทะเล

3. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของระบบนิเวศที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและทางนิเวศวิทยา โดยส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ การใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนของทรัพยากรในทะเล

ทั้งนี้นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเข้าร่วมโครงการ

ที่มา https://www.wu.ac.th/th/news/13723

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …