Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak SCI III

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมค่าย Wow Walailak …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานสายปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ไ …

Read More »

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำนักเรียนตัวแทนจากศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 16 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ

รศ.ดร.สรศักดิ์ ด่านวรพงศ์ และอาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Shar …

Read More »

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุริ …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »