Home / ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลากรสำนักวิชาฯ โดยมี อาจารย์ ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ เป็นวิทยากร

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดอบรม e-Testing ให้แก่บุคลา …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผู้สอนและการทำ มคอ.3 โดยมี ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย เป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้มีการจัดอบรมระบบการประเมินผ …

Read More »

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยสู่สาธารณชน

นส ภารุณีย์ สามพิมพ์, นายอาทินันท์ สุชาตา, Ms Shar …

Read More »

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสอนวิชานิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.สุริ …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26 …

Read More »

คณาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และนักศึกบัณฑิตศึกษาสาขาเคมีและนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ เอกเคมีเชิงคำนวณ ร่วมจัดกิจกรรมเคมีสู่โรงเรียน

คณาจารย์สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ผ …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ในวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรบินสัน โอเชี่ยน นครศรีธรรมราช ชั้น 4

นักศึกษาและอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สำนักวิชาวิทยาศา …

Read More »