รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018

รศ.ดร. เดวิด ฮาร์ดิง สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เป็น reviewer ให้กับวารสารนานาชาติ ได้รับรางวัล Publons Peer Review Awards 2018 ว่าเป็น Top 1% of Reviewers in Chemistry จาก reviewer 500,000 คน โดย Publons’ global reviewer database รางวัลนี้เป็นการเพิ่มชื่อเสียงระดับนานาชาตให้กับสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์