ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาประจำปี 2557 ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา

สำนักวิทย์ฯ3.JPG

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาประจำปี 2557 ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 โดยในการสัมมนาครั้งในได้มีการเสวนาในหัวข้อ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สํานักวิทย์ฯปี 57 แผนยุทธศาสตร์มวล.ปี 57-59 และแนวทางการจัดแผน ยุทธศาสตร์และงบประมาณสํานักวิทย์ปี 58-62 แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ 2558 และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาของสำนักได้ นําเสนอแผนการดําเนินงานของแต่ละสาขาวิชาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

0 comments

นักศึกษาทุน พสวท ศูนย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ จัดโดย สสวท

DPST_orientation_2014_0095.JPG

นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ศูนย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์ที่ได้รับทุนใหม่ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ณ โรงแรมเอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 -23 สิงหาคม พ.ศ.2557

0 comments

ดร.ชมพูนุท นันทเมธี : รักและมีความสุขกับงานสอนนักศึกษาและทำวิจัย

04085703.jpg

ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสุขทุกครั้งที่สอนนักศึกษาด้วยตระหนักเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญเพราะนักศึกษาคือกำลังพลที่พร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป ด้านงานวิจัยที่ทำควบคู่กันกับการสอน เป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปพร้อมกับโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ดร. ชมพูนุท นันทเมธี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2551 ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

ดร.ระศิเมษ : นำประสบการณ์การสอนคณิตจากอเมริกามาปรับใช้กับนักศึกษา มวล.

DSCF1309.jpg

ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้นำรูปแบบการสอนและประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ช่วยสอนวิชาแคลคูลัสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษาเห็นว่า คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากเกินความสามารถของทุกคน ดร.ระศิเมษ เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ดร.ระศิเมษ ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางด้านคณิตศาสตร์ที่ University of Illinois [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

คณะนักเรียนและครูจาก Nara Prefectural Seisho High School เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

IMG_20140806_155719.jpg

คณะนักเรียนและครูจาก Nara Prefectural Seisho High School จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงเรียนความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสม่าเพื่อการเกษตรของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจกับงานของหน่วยวิจัยทั้งสองเป็นอย่างมาก โดยได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง

0 comments

ประชาสัมพันธ์

มวล.เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการพสวท.

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมกันจัดทำโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นศูนย์หนึ่งในการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว และมีความประสงค์รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในโครงการ พสวท. ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 จำนวน 12 คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://entry.wu.ac.th/dpst/detail.html

0 comments

การยืนยันการเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก

นักเรียนสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก โดยการกรอกเอกสารและส่งเอกสารกลับมาที่ wuastronomyclub@gmail.com เท่านั้น ลิงค์ไปยัง เอกสาร https://www.dropbox.com/s/a47wf8i809afi5c/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C.pdf?dl=0

0 comments

ประกาศผลการสอบเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับ มัธยมต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ลำดับ ชื่อ นามสกุล 1 เด็กชาย คณนาถ โรจน์กฤตวิทยา 2 เด็กชาย ชวิศ แก้วนุรัชดาสร 3 เด็กชาย ณัฐธพงษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ 4 เด็กชาย ตาณ เหล่าเจริญสุข 5 เด็กชาย ธนกร เกียรติปรุงเวช 6 เด็กชาย ธนกฤต วงษ์สถิตย์ 7 เด็กชาย [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

ประกาศผลการสอบเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ระดับ มัธยมปลาย

ระดับมัยมศึกษาตอนปลาย ลำดับ ชื่อ นามสกุล 1 เด็กชาย กมนัช แย้มแสง 2 เด็กชาย ณัฐดนัย พนาภักดี 3 เด็กหญิง คัทยวรรณ วรรณโน 4 เด็กหญิง ดลนฏกร แก้วขวัญ 5 เด็กหญิง ธนัชชา ระวังวงค์ 6 เด็กหญิง นันทณัฏฐ์ ศิริ 7 เด็กหญิง [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

เปิดตัวเวปเพจดาราศาสตร์โอลิมปิก

http://science.wu.ac.th/astronomy/

0 comments