ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

นักศึกษาทุน พสวท ศูนย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์ จัดโดย สสวท

DPST_orientation_2014_0095.JPG

นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท) ศูนย์มหาวิทยาลัยวลักษณ์ที่ได้รับทุนใหม่ในปีการศึกษา 2557 จำนวน 13 คน เข้าร่วมงานปฐมนิเทศน์นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุน พสวท ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ณ โรงแรมเอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 -23 สิงหาคม พ.ศ.2557

0 comments

ดร.ชมพูนุท นันทเมธี : รักและมีความสุขกับงานสอนนักศึกษาและทำวิจัย

04085703.jpg

ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความสุขทุกครั้งที่สอนนักศึกษาด้วยตระหนักเสมอว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีความสำคัญเพราะนักศึกษาคือกำลังพลที่พร้อมจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าต่อไป ด้านงานวิจัยที่ทำควบคู่กันกับการสอน เป็นงานที่ทำเพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวไปพร้อมกับโลกในยุคปัจจุบันและเพื่อนำไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ดร. ชมพูนุท นันทเมธี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ จังหวัดสงขลา หลังจากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในปี พ.ศ. 2551 ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเคมี [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

ดร.ระศิเมษ : นำประสบการณ์การสอนคณิตจากอเมริกามาปรับใช้กับนักศึกษา มวล.

DSCF1309.jpg

ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้นำรูปแบบการสอนและประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นผู้ช่วยสอนวิชาแคลคูลัสให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา มาปรับใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเปลี่ยนทัศนคติให้นักศึกษาเห็นว่า คณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่ยากเกินความสามารถของทุกคน ดร.ระศิเมษ เป็นคนจังหวัดพิษณุโลก สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จากนั้นได้รับทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ และระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง ดร.ระศิเมษ ได้รับทุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอกทางด้านคณิตศาสตร์ที่ University of Illinois [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

คณะนักเรียนและครูจาก Nara Prefectural Seisho High School เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ

IMG_20140806_155719.jpg

คณะนักเรียนและครูจาก Nara Prefectural Seisho High School จากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นโรงเรียนความร่วมมือกับโรงเรียนจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสม่าเพื่อการเกษตรของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร และหน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยคณะครูและนักเรียนให้ความสนใจกับงานของหน่วยวิจัยทั้งสองเป็นอย่างมาก โดยได้มีการซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างตั้งใจเป็นอย่างยิ่ง

0 comments

นักศึกษาปริญญาเอกฟิสิกส์ มวล. ได้รับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

DSC_1932_Fotor2.jpg

นางสาวธนิดา เจริญสุข นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 5 นักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้ารับทุนมูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ปีการศึกษา 2556 จากประธานบริษัทเชลแห่งประเทศไทย และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นางสาวธนิดา เจริญสุข เป็นนักศึกษาบัณฑิตคนแรกในรอบ 10 [...อ่านทั้งหมด...]

0 comments

ประชาสัมพันธ์

เปิดตัวเวปเพจดาราศาสตร์โอลิมปิก

http://science.wu.ac.th/astronomy/

0 comments

แฟนเพจดาราศาสตร์

แฟนเพจดาราศาสตร์    เฟสบุ็คอัพเดทความเคลื่อนไหวของ ชมรมดาราศาสตร์ และข่าวดาราศาสตร์โอลิมปิก ของสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0 comments

News on Astronomy Olympiad @ Walailak University

พบกับเรา เร็วๆ นี้  กับ เรื่องร้อนแรงที่สุด  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าค่ายดาราศาสตร์โอลิมปิก ค่าย 1!!

0 comments

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มีตำแหน่งที่ถูกต้องบน Google map เป็นที่แรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

SafariScreenSnapz001.jpg

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีตำแหน่งบน Google map ถูกต้อง ทั้งนี้การมีตำแหน่งที่ถูกต้องในแผนที่ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลกจะอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่ต้องการจะมาติดต่อสำนักวิชา ให้สามารถหาตำแหน่งและเส้นทางได้ถูกต้องและแม่นยำ ลดปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำซากมาเป็นเวลานาน ขณะนี้ทางสำนักวิชาได้ตระหนักถึงความสำคัญในการแสดงตัวตนของหน่วยงานในโลกออนไลน์ซึ่งเป็นประตูเชื่อมต่อสู่โลกภายนอกที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน และจะพัฒนาหน่วยงานในด้านนี้เพื่อเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษาและหน่วยงานอื่นอย่างต่อเนื่อง

0 comments

Facebook Page ของสำนักวิชามีผู้ติดตามครบ 100 likes

like.png

หลังจากทางสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิด Facebook Page ขึ้น ผลปรากฏว่าภายในเวลาน้อยกว่า 24 ชั่วโมง มีผู้กด likes เพื่อติดตามข่าวสารกว่า 100 คน ซึ่งประกอบไปด้วย คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้ทางสำนักวิชาเล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่สนใจผ่านทาง social network และจะทำการลงข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านทางช่องทางนี้ขนานไปกับเว็บไซต์ของสำนักวิชา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกๆฝ่ายต่อไป

0 comments