ความเคลื่อนไหวของสำนักวิชา

4 บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำ

graphical abstract-final.jpg

ในปีนี้บทความวิจัยด้านสปินครอสโอเวอร์ของห้องปฏิบัติการการออกแบบโมเลกุลและเคมีไฟฟ้า หน่วยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล จำนวน 4 บทความได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำทางเคมี โดยในจำนวนนี้มี 2 บทความที่ได้รับเชิญจากวารสารให้นำผลงานส่งเพื่อการตีพิมพ์ ผลงานในวารสาร Dalton Transaction (Impact factor = 4.097) ทั้งสองฉบับเป็นผลงานจากงานวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ของนางสาววาสินี พลศรี นักศึกษา ป. เอก สาขาเคมี โดยมีรองศาสตรจารย์ ดร.เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิงเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ […อ่านทั้งหมด…]

0 comments

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์จัดสัมมนาประจำปี 2557 ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา

สำนักวิทย์ฯ3.JPG

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาประจำปี 2557 ณ อนันตรา สิเกา รีสอร์ท แอนด์ สปา ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2557 โดยในการสัมมนาครั้งในได้มีการเสวนาในหัวข้อ ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สํานักวิทย์ฯปี 57 แผนยุทธศาสตร์มวล.ปี 57-59 และแนวทางการจัดแผน ยุทธศาสตร์และงบประมาณสํานักวิทย์ปี 58-62 แนวทางการประเมิน ผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจําปีงบประมาณ 2558 และคณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาของสำนักได้ นําเสนอแผนการดําเนินงานของแต่ละสาขาวิชาเพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน

0 comments

ประชาสัมพันธ์