Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 5)

ข่าวประชาสัมพันธ์

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัลในงานครบรอบ 26ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัล ประ …

Read More »

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตก …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชา …

Read More »

ประสบการณ์สหกิจศึกษา ณ School of Chemistry, Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การสหกิจศึกษา นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง นั …

Read More »

ประสบการณ์สหกิจศึกษา ณ University of Southampton ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การสหกิจศึกษา นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ นั …

Read More »

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณคว้ารางวัลในการนำเสนอการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา “งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษา ครั้งที่ 12”

ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสู …

Read More »

รับสมัครโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

เปิดรับทุนพสวท. ศูนย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี …

Read More »

รับสมัครผู้สนใจศึกษาต่อหลักสูตรโท – เอก สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับชาวไทย

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี (หลักสูตร 1 ป …

Read More »

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร.ภารวี รัตนกิจ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร …

Read More »

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานคัดเลือก ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เข้าร่วมการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 (Global Young Scientists Summit; GYSS 2015)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระ …

Read More »