ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึก …

Read More »

ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประ …

Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26 …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูต …

Read More »

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัลในงานครบรอบ 26ปี การสถาปนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Assoc. Prof. Dr. David James Harding รับรางวัล ประ …

Read More »

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ปีงบประมาณ 2561

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตก …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชา …

Read More »

ประสบการณ์สหกิจศึกษา ณ School of Chemistry, Monash University เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย

ประสบการณ์การสหกิจศึกษา นายเจตนิพัทธ์ สงเกิดทอง นั …

Read More »

ประสบการณ์สหกิจศึกษา ณ University of Southampton ประเทศอังกฤษ

ประสบการณ์การสหกิจศึกษา นางสาวพีรนุช พวงศรีพงศ์ นั …

Read More »