การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์

ชื่อนักศึกษา : นางสาวธัญวรัตน์ เมืองทรัพย์                   (59190538)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. วนิดา ลิ่มมั่น (Asst. Prof. Dr. Wanida Limmun)

วัตถุประสงค์ : เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุในแผนแบบที่ออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

(To detect multicollinearity in the computer-generated designs.)

ลักษณะงานที่ทำ :   

          ตรวจสอบระดับของปัญหาความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุในแผนแบบที่ออกแบบโดยใช้คอมพิมเตอร์ เนื่องจากถ้ามีปัญหานี้อยู่ในการออกแบบอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อการประมาณค่าสัมประสิทธิ์และการวิเคราะห์ข้อมูล ในงานวิจัยนี้เราจะใช้ตัวชี้วัด 3 ตัวประกอบด้วย CN VIF และ GVIF โดยใช้โปรแกรม MATLAB ในการคำนวณ

We evaluate the degree of multicollinearity in the computer-generated designs since if there is a multicollinearity in designs, it may have a severe impacting on the coefficient estimation and data analysis. This research is determined using 3 indicators consisting of CN, VIF, GVIF and use MATLAB to calculate indicators.