Home / ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

ประสบการณ์จากนายอานนท์ อาชานกุล : นักศึกษา ทุน พสวท. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

นายอานนท์ “น้องภู” อาชานกุล วิทยาศาสตรบัณฑิต(วิทยา …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายวรากร คงมณี นักศึกษาชั …

Read More »

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวห …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึก …

Read More »

ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประ …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูต …

Read More »

ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของ นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี สำนักวิชา …

Read More »

สหกิจศึกษา ตำแหน่งนักวิชาการ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จังหวัดภูเก็ต

  นางสาวชนิกานต์  หยงสตาร์ (57190506) ชั้นปีท …

Read More »