การนำเสนองานวิจัย ของนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ชั้นปีที่ 4 นางสาวสิรินยา นะวะมวัฒน์

ชื่อเรื่อง (ภาษาอังกฤษ) : Dynamical System of the Social Security Fund in Thailand

ชื่อนักศึกษา : นางสาวสิรินยา นะวะมวัฒน์           (59190603)

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. นพพร  ธรรมรงค์รัตน์  (Dr. Nopporn Thamrongrat)

วัตถุประสงค์ :   สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพลวัตกองทุนประกันสังคมในประเทศไทย

(To model the dynamical system of the Social Security Pension Fund in Thailand.)

ลักษณะงานที่ทำ :   

เป็นการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของพลวัตของกองทุนประกันสังคมของประเทศไทย โดยนำแบบจำลองที่ได้มาพิจารณาความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมของประเทศไทย เพื่อที่จะหาแนวทางแก้ไขต่อไปเมื่อกองทุนเกิดความไม่ยั่งยืนขึ้นในอนาคต 

Derive the mathematical model of the dynamical system of the Social Security Fund in Thailand. By using that model to consider the sustainability of the Social Security Fund in Thailand. To find the solutions when the fund becomes unsustainable in the future.