Home / ข่าวการศึกษา / หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพูนุท นันทเมธี อาจารย์ ดร. พรรณศิริ ดำโอ อาจารย์ ดร. รศิเมษ เมืองช้าง อาจารย์ ดร. ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง และผศ. ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

ในวันที่ 7 14 21 มีนาคมและ 4 เมษายนที่ผ่านมา โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในหลักสูตรฯ ทั้งหมด 


โดยก่อนสิ้นสุดโครงการได้จัดการแข่งขันการนำเสนอในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ ซึ่งมีประธานหลักสูตรฯ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย เป็นผู้มอบของรางวัลและของที่ระลึกให้แก่นักศึกษาที่มีทักษะการนำเสนอดีเด่นในด้านต่าง ๆ

 

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …