Previous slide
Next slide
ข่าวประชาสัมพันธ์
DPST Hall of Fame

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับการคัดเลือกผู้สําเร็จ การศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจําปี 2565ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย

Read More »
ข่าวด้านการเรียนการสอน
ข่าวด้านการวิจัย
ข่าวด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยของคณาจารย์ในสำนักวิชาฯ

(คลิกเพื่อดูรูปใหญ่)

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

สาขาเคมี

สาขาชีววิทยา

สาขาฟิสิกส์

สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ชีวิตในมหาลัย
โซเชียลมีเดีย

เข้าสู่ระบบ