สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6

ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน), สถาบันวิจัยฟิวชันในสนามแม่เหล็ก (Research Institute on Magnetic Fusion หรือ IRFM) ภายใต้ The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA) ประเทศฝรั่งเศส, International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency หรือ IAEA), Japan Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI), National Institute for Fusion Science (NIFS) ประเทศญี่ปุ่น และหน่วยงานเครือข่ายวิจัยภายในประเทศของ สทน. ภายใต้ความร่วมมือ Center for Plasma and Nuclear Fusion Technology (CPaF) จัดโครงการการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันแห่งอาเซียนครั้งที่ 6 “6th ASEAN  School on Plasma and  Nuclear Fusion” ในระหว่างวันที่ 27 – 31 เดือนมกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนักศึกษาและนักวิจัยจำนวน 62 คนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม ไทย อินเดีย จีน อิหร่าน และวิทยากรบรรยายจำนวน 12 คนจากประเทศไทย ญี่ปุ่น จีน ฝรั่งเศส และเชโกสโลวาเกีย

พลังงานฟิวชันเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ทั้งหลาย การวิจัยตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมาทำให้นักวิจัยสามารถควบคุมพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 100 ล้านเคลวิน โดยคาดหวังว่าในอนาคตจะสามารถสร้างพลาสมาที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับดวงอาทิตย์ ซึ่งจะสามารถผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอันตรายจากสารกัมมันตรังสี กิจกรรมการอบรมทางด้านพลาสมาและนิวเคลียร์ฟิวชันจะช่วยให้มีการเตรียมบุคคลากรและนักวิจัยจากประเทศไทยและอาเซียน ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันให้ประสบความสำเร็จ

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sites.google.com/view/fusion-thailand-2020/home

และ https://www.facebook.com/fusionschool.thailand