สุดเจ๋ง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

นางสาวกุลณัฐ ศรีภูมิราช นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสต์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอแบบโปสเตอร์ดีเด่น จากงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The Pure and Applied Chemistry International Conference 2020 (PACCON2020)”  โดย นางสาวกุลณัฐ ศรีภูมิราช ได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง“Removal of Methylene Blue from Aqueous Solution Using Polydopamine/Silver Nanoparticles” ผลงานวิจัยชิ้นนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรา ไชยรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และเป็นผลงานวิจัยที่ได้รับความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.วรายุทธ สะโจมแสง ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ และ ดร.ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)