Home / ข่าวการศึกษา / ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560 ในด้านต่างๆ

และได้มอบโล่เกียรติคุณ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ด้านผลงานทางวิชาการและนวตกรรม

รางวัล  ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี

 

Facebook Comments

About supaporn phasombun

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู …