ความภูมิใจ

รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ นางสาวชุติมา รัตนสุภา นักเรียนทุน พสวท. ชั้นปีที่ 1

[คลิกที่รูป เพื่อดูภาพเต็ม]

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชุติมา รัตนสุภา นิสิตชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และ ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินด …

Read More »

นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ จำนวน 3 คนได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุน จำนวน 5,000 บาท จาการการประชุม International Conference on Biodiversity 2019

  นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ …

Read More »

นางสาวปิยธิดา บุญสนอง นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการประชุม International Conference on Biodiversity 2019

  นางสาวปิยธิดา บุญสนอง นักศึกษาปริญญาเอก สาข …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ นส.กษิดาภา ผลประสาร สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018 โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกษิดาภา ผลประสาร น …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่านการประเมินให้เป็น UKPSF Fellow ของ Higher Education Academy

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ระศิเมษ เมืองช้าง ที่ผ่าน …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้ร …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึก …

Read More »

ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประ …

Read More »