ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุน พสวท. ปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนักศึกษาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (โครงการ พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

กำหนดการณ์สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (แผนที่การเดินทางแสดงดังรูป)

Facebook Comments

About Wasinee Saetun

Check Also

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาของนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

ขอเชิญเข้าร่วมฟ …