Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 4)

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวหน้าโครงการ และ ผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2018

นักศึกษา และคณาจารย์ สาขาฟิสิกส์ ร่วมเสนอความก้าวห …

Read More »

โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทำสัญญารับทุนและปฐมนิเทศนักศึกษาทุน โครงการ พสวท.

วันที่16 พค. 2561 โครงการศูนย์ พสวท.มหาวิทยาลัยวลั …

Read More »

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาฟิสิกส์

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย ได้ร …

Read More »

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้าค่าย Marine Ecology Summer Course at Phuket

ขอเชิญชวนน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ สมัครเข้า …

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุน พสวท.

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกรับทุนพสวท. …

Read More »

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการเรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ การนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในที่สาธารณชน

หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ นำโดยอาจารย์ ดร. ชมพู …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี คว้ารางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 10

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางสาวณัฏฐา ใจกระจ่าง นักศึก …

Read More »

ดร.วาสินี พลศรี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ได้รับโล่เกียรติคุณ ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2560

ตามทีี่มหาวิทยาลัย ได้คัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น ประ …

Read More »

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมตักบาตร ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 26

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 26 …

Read More »

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้รับรางวัลจากการประกวดนักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบมหาวิทยาลัย)

  ตามที่ศูนย์สหกิจศึกษาฯ กำหนดให้แต่ละหลักสูต …

Read More »