ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตลาดนัดหลักสูตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และ วิ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อ.ดร.พิชญาภั …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี

คณาจารย์ นักวิชาการและนักศึกษา แนะนำหลักสูตรวิทยาศ …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนตรังคริสเตียน จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ร่วมกั …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล ร่วมกั …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสิชลประชาสรรค์

คณาจารย์ นำโดย ผศ. จันทิรา รัตนรัตน์ อ.สุรศักดิ์ ส …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ อ.ดร.พิมพ์ชน …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดย รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และนักวิชากา …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิเชียรมาตุ จ.ตรัง

คณาจารย์ นำโดยอ.ดร.พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ และ อ.ดร.พัก …

Read More »

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

คณาจารย์และนักวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ออกประช …

Read More »